Условия за ползване на интернет-страницата

Съдържание и постоянен достъп до тази интернет-страница

Съдържащата се в настоящата интернет-страница информация се съставя по възможно най-щателния начин. Въпреки това деволо не поема никаква отговорност за това, до колко тя е правилна, пълна и актуална. Евентуално намиращи се на интернет-страницата текстове на трети лица отразяват мнението на съответния автор. Ще бъдат положени усилия, да се осигури възможно най-постоянния достъп до тази интернет-страница. Но и при полагане на всички възможни усилия не може да бъде изключено възникването на прекъсвания. деволо си запазва правото да промени или да спре по всяко време своята интернет-страница.

 

Авторско право

Публикуваните на тази интернет-страница данни и работи се намират под защитата на авторското право. Всяко, неразрешено от немското авторско право използване на горепосочените данни и работи трябва да бъде разрешено предварително в писмен вид от съответния автор или инициатор. Това важи особено за копирането, обработката, превода, запаметяването, употребяването или възпроизвеждането на информация в база данни или други електронни медии и системи. Информацията и текстовете на трети страни се отбелязват като такива. Неразрешеното копиране или предаване на отделна информация или на цели страници е забранено и наказуемо. Разрешено е само копирането и изтеглянето на софтуер с цел лично, частно, не комерсиално и комерсиално ползване с цел поддръжка на пласмента на продуктите на деволо.
Приветстваме винаги създаването на връзки към интернет-страниците на деволо. За тази цел няма нужда от даване на разрешение от страна на деволо. Пресъздаването на тази интернет-страница в чужди фреймове се допуска само посредством разрешение.

 

Изключване на отговорност

Тази интернет-страница съдържа връзки към интернет-страниците на трети страни (т.н."външни връзки") Отговорност за съдържанието на тези интернет-страници носят поддържащите ги трети страни. Преди свързването на външните връзки към настоящата интернет-страница е било проверено, дали съдържанието им нарушава закона. По време на тази проверка такива нарушения не можаха да бъдат установени. Фирмата деволо няма никакво влияние над настоящето и бъдещо оформление и съдържание на интернет-страниците, към които предлага външни връзки. Без наличието на нещо, което да сочи, че е вероятно да има законово нарушение, не е допустимо, деволо да проверява постоянно тези външни връзки. Ако деволо разбере, че такива правни нарушения са налице, то тези външни връзки ще бъдат изтрити веднага.

 

Правна сила

В случай, че отделни клаузи от настоящето споразумение са изцяло или от части невалидни или изгубят валидността си в по-късен момент или са неизпълними, то останалите клаузи от настоящото споразумение запазват валидността си. На вместо невалидните или неизпълнимите клаузи важи тази действаща и изпълнима уредба, чийто ефект най-много се доближава до поставените икономически цели, които са били преследвани от страните по този договор посредством невалидните или неизпълними клаузи. Горепосочените клаузи важат и за случая, че договорът се окаже непълен.